Kontain - Drive-in Storage

Personuppgifter

Policy avseende behandling av våra kunders personuppgifter

Denna information riktar sig till dig som kund hos Kontain AB, org. nr. 559143-8980, (”Kontain”, ”Vi” eller ”oss”). Du har ingått avtal med Kontain AB, org. nr. 559143- 8980, (”Kontain”, ”Vi” eller ”oss”) om hyra av container eller förrådsmodul och/eller tillgång till ”Mina Sidor” (”Avtalet”) och per “e-post”. Vi kommer därför att behandla dina personuppgifter (”Personuppgifterna”) i syfte att

(i) uppfylla våra förpliktelser mot dig och kunna ta tillvara våra rättigheter enligt Avtalet, inkluderande att kommunicera med dig och informera dig om förhållanden som är relevanta för Avtalet, samt vid behov göra kreditkontroll via kreditupplysningsföretag (”Avtalsändamålet”),

(ii) tillhandahålla generell information och direktmarknadsföring till dig avseende våra tjänster elektroniskt, t.ex. via epost och SMS (”Informationsändamålet”), samt

(iii) i syfte att uppfylla bokföringslagens och eventuella andra krav som tillämplig lag ställer på oss (”Laglighetsändamålet”) (Avtalsändamålet, Informationsändamålet och Laglighetsändamålet benämns tillsammans ”Ändamålen”).

Vänligen uppmärksamma att Kontain använder sig av automatisk kamerabevakning för att upprätthålla god säkerhet på sina anläggningar. Om du inte önskar bli föremål för Kontains kamerabevakning kan du inte besöka Kontains anläggningar. Vi kan inte ingå och fullgöra Avtalet med dig om vi inte erhåller Personuppgifterna och behandlar dem för Avtalsändamålet och Laglighetsändamålet. Kontain AB är personuppgiftsansvarig och behandlar inte Personuppgifterna för något annat syfte än att uppfylla Ändamålen. Kontain kan använda externa leverantörer av exempelvis lagringstjänster och system till stöd för att administrera kundrelationer (CRM), till vilka Personuppgifterna i så fall kan överföras. Sådana externa leverantörer behandlar endast Personuppgifterna enligt våra instruktioner och för vår räkning i enlighet med denna policy. Om Kontain erbjuder försäkring och Kunden köper sådan försäkring kommer Kontain att dela Kundens personuppgifter med det försäkringsbolag som tillhandahåller försäkringen. Vid behov av inkasso för att säkerställa betalning för förfallen fordran kan Kontain dela Personuppgifter med inkassobolag. Personuppgifterna kommer inte i övrigt att föras över till någon annan om det inte krävs på grund av lag eller myndighetsbeslut. Den legala grunden för vår behandling av Personuppgifterna för Avtalsändamålet är att behandlingen är nödvändig för fullgörande av Avtalet. Den legala grunden för vår behandling av Personuppgifterna för Informationsändamålet är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla det ändamålet och att vi har ett berättigat intresse vilket vi har bedömt väger tyngre än ditt intresse av att inte få Personuppgifterna behandlade av oss (intresseavvägning). Den legala grunden för vår behandling av Personuppgifterna för Laglighetsändamålet är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse, dvs. att uppfylla bokföringslagens eller andra krav enligt tillämplig lag (uppfyllande av lag). Vi kommer att behandla Personuppgifterna för Avtalsändamålet under den tid Avtalet med dig gäller. Vi kommer att spara Personuppgifterna under sju år därefter, i syfte att uppfylla Laglighetsändamålet (bokföringslagens krav). Såvitt gäller Informationsändamålet kommer vi att behandla Personuppgifterna under den tid som Avtalet gäller och under ytterligare ett år därefter. Du har dock rätt att när som helst begära att vi upphör att behandla Personuppgifterna för Informationsändamålet, varvid vi genast kommer upphöra med behandling för det ändamålet. Du kan även direkt vid tecknande av Avtalet ange att du inte önskar att vi behandlar Personuppgifterna för Informationsändamålet, varvid vi inte kommer utföra behandling för det ändamålet (och inte kommer tillhandahålla generell information och marknadsföring av våra tjänster till dig). Om du har frågor avseende vår behandling av Personuppgifterna, kan du vända dig till info@kontain.se.  Du kan även vända dig dit om du önskar utöva någon av dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen. En registrerads rättigheter i Dataskyddsförordningen omfattar: Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 i Dataskyddsförordningen har en registrerad rätt att få tillgång till sina personuppgifter samt viss information rörande behandlingen av dem. Den informationen framgår av detta dokument. Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 i Dataskyddsförordningen har en registrerad rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt att komplettera ofullständiga personuppgifter. Rätt till radering – Under vissa omständigheter har en registrerad enligt artikel 17 i Dataskyddsförordningen rätt att få sina personuppgifter raderade. Rätt till begränsning av behandling – Under vissa omständigheter har en registrerad enligt artikel 18 i Dataskyddsförordningen rätt att begränsa behandlingen som den ansvarige vidtar. Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 i Dataskyddsförordningen har en registrerad rätt att få ut sina personuppgifter (eller under vissa omständigheter få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 i Dataskyddsförordningen har en registrerad under vissa omständigheter rätt att invända mot behandling av personuppgifter. Detta gäller vid behandling med stöd av intresseavvägning, som t.ex. för Informationsändamålet. Slutligen har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.

Kontains användning av cookies

Vilken information vi samlar in? Vi samlar in personuppgifter som har tillhandahållits av dig eller samlas på webbplatsen genom vår användning av cookies. De personuppgifter vi behandlar består av följande: Inloggnings- och kontoinformation vid användande av Mina Sidor för att förbättra våra tjänster och analys av data.

Insamling av generell och statistisk data: Vi använder cookies och liknande tekniker (t.ex. webbeacons, pixlar, annonsetiketter och enhetsidentifierare) för att känna igen dig över olika tjänster och enheter. Vi använder inloggningar, cookies, enhetsinformation och internetprotokolladresser för att identifiera dig och logga in din användning.

Loggar: Vi loggar in och samlar användardan ta när du besöker eller på annat sätt använder vår tjänst, inklusive vår webbplats och plattformsteknologi (t.ex. våra pluginprogram på plats), till exempel när du tittar på eller klickar på innehåll, kampanjer eller loggar in på Mina Sidor. Vi använder inloggningar, cookies, enhetsinformation och internetprotokolladresser för att identifiera dig och logga din användning.

Hur samlar vi in din information? Vi samlar in dina uppgifter direkt från dig i samband med ditt besök eller inloggning på webbplatsen, eller när du använder vår tjänst.

Profilering: Vi kan använda den information du ger oss för att bättre förstå dig, så vi kan försöka förutse vilka andra produkter och/eller tjänster och information du kanske är intresserad av. Detta gör det möjligt för oss att skräddarsy vår kommunikation till dig som individ och våra tredjeparter för att göra våra tjänster, produkter och erbjudanden mer relevanta och intressanta för dig. Denna behandling baseras på ditt tidigare samtycke. Om du inte vill att vi ska göra det så måste du kontakta oss på compliance@kontain.se. Vi använder även dina personuppgifter för att tillhandahålla personlig annonsering baserat på hur du använder webbplatsen och våra tjänster, dina intressen och vilka andra användare med liknande intressen och användarmönster som har varit intresserade av (så kallad profilering).

Delning av personuppgifter: Vi kan dela dina personuppgifter med företag i Kontain-koncernen, inklusive företag med direkt eller indirekt ägande i Kontain. Om Kontain delar dina personuppgifter inom gruppen kommer vi att kontrollera att din information fortfarande behandlas endast i enlighet med denna sekretesspolicy. Kontain delar inte din personliga information med någon tredje part, förutom så som beskrivs nedan.

Tjänsteleverantörer: Kontain kan använda tredje part för att hantera en av flera aspekter av vår affärsverksamhet, inklusive behandling eller hantering av personlig information. Vi kan dela personlig information med sådana tredje parter för att utföra tjänster på vår väg, som chatt- och meddelandetjänster, betalning av betalningar, sändning av marknadsföringskommunikation, analys eller forskning, verifiering och validering av information som du har lämnat till oss och tillhandahåller kundsupporttjänster. Lista på våra leverantörer är:

  • One.com – för drift av våra internetsidor
  • Fortknox – för administration och fakturor
  • Adyen – för behandling av betalkort
  • Google – anonyma upplysningar för våra digitala tjänster och marknadsföring
  • Meta – anonyma upplysningar för digitala tjänster och marknadsföring
  • Assently – för signering av avtal online
  • Kinnovis – för bokningssystem online
  • Stripe – för behandling av betalkort och fakturor via Kinnovis bokningssystem

Marknadsföringspartner: Om du accepterar ett erbjudande från någon av våra tredjeparter inom marknadsföring delar vi din kontaktinformation med den specifika tredje parten i enlighet med villkoren i erbjudandet.

Försäljning eller överföring av verksamhet eller tillgångar: All information vi har om dig kan överföras eller meddelas till en köpare eller potentiell köpare i händelse av försäljning, uppdrag eller annan överföring av hela eller en del av vår verksamhet eller tillgångar. Skulle en sådan överföring inträffa, kommer vi att använda rimliga ansträngningar för att säkerställa att förvärvaren använder din information på ett sätt som överensstämmer med denna sekretesspolicy. Kontain kan också avslöja din information om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller att följa lagliga förfrågningar (t. ex. Upplysningsfrågor, domstolsbeslut, rättsliga åtgärder eller liknande) eller när det är nödvändigt att upptäcka, förebygga och ta itu med bedrägeri och annan brottsling aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del av en förfrågan om vi i god tro tror att sådan åtgärd krävs enligt gällande lag. Ovanstående kan innefatta att svara på lagliga förfrågningar från jurisdiktioner utanför EU och EES, där vi i god tro anser att svaret krävs enligt lagen i relevant jurisdiktion, påverkar användare i denna jurisdiktion och överensstämmer med internationellt erkända standarder.

Lagringsperiod: Vi lagrar vanligtvis dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för juridiska ändamål.

Dina rättigheter och överföring av personuppgifter

Cookies Webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras på våra besökares datorer och kan användas för att övervaka vad en besökare gör på webbplatsen.

Det finns två typer av cookies:

  • En kvarhållande cookie förblir på besökarens dator för en bestämd tid
  • En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne medan besökaren finns på webbplatsen.Sessionscookies försvinner när du stänger webbläsaren.

Policy för behandling av personuppgifter för kamerabevakningsändamål Säkerhet är viktigt för oss, därför har varje kund en personlig kod för tillträde till sin container. Dessutom har flera av våra anläggningar realtids videoövervakning dygnet runt. Nedan hittar du information om hur vi behandlar våra kunders personuppgifter i samband med vårt arbete för att uppnå våra högt ställda krav på säkerhet. Denna information om behandling av personuppgifter riktar sig till dig som besöker något av Kontain AB, org. nr. 559143-8980, (”Kontain”, ”Vi” eller ”oss”) anläggningar. Vi använder oss av automatisk kamerabevakning av våra anläggningar. Rörliga bilder av samtliga personer som besöker någon av våra anläggningar kommer därför att spelas in av vår automatiska utrustning för kamerabevakning. De personuppgifter som registreras vid sådan inspelning består av rörliga bilder på besökaren ifråga när personen rör sig i och i direkt anslutning till våra anläggningar (”Personuppgifterna”). Ändamålet med kamerabevakningen och behandlingen av Personuppgifterna är att verka brottsförebyggande och underlätta vid utredning av brott och andra oegentligheter (”Ändamålet”). Om du inte önskar bli föremål för Kontains kamerabevakning och därmed sammahängande behandling av Personuppgifterna kan du inte besöka Kontains anläggningar. Kontain AB är personuppgiftsansvarig och behandlar inte Personuppgifterna för något annat syfte än att uppfylla Ändamålen. Kontain kan använda externa leverantörer av exempelvis lagringstjänster och bevakningssystem, till vilka Personuppgifterna i så fall kan överföras. Sådana externa leverantörer behandlar endast Personuppgifterna enligt våra instruktioner och för vår räkning i enlighet med denna policy. Personuppgifterna kommer inte i övrigt att föras över till någon annan om det inte krävs på grund av lag eller myndighetsbeslut, eller i syfte att assistera brottsbekämpande myndighet. Den legala grunden för vår behandling av Personuppgifterna enligt denna policy är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla Ändamålet och att vi har ett berättigat intresse av att behandla Personuppgifterna vilket vi har bedömt väger tyngre än ditt intresse av att inte få Personuppgifterna behandlade av oss (intresseavvägning). Vi kommer att behandla Personuppgifterna när de spelas in och under en period av 30 dagar därefter. Sedan raderas Personuppgifterna. För det fall att dina Personuppgifter återfinns i en inspelningssekvens som skildrar eller utgör bevisning i samband med brott eller annan oegentlighet, kommer Personuppgifterna att behandlas i syfte att utreda sådant ärende. I sådant fall kommer behandlingen att fortsätta fram till dess att ärendet har avslutats. I sådant fall kan även Personuppgifterna komma att lämnas till brottsbekämpande myndighet såsom Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten och/eller Tullverket. En registrerad har enligt Dataskyddsförordningen vissa rättigheter. Dessa omfattar:

Rätt till tillgång Enligt artikel 15 i Dataskyddsförordningen har en registrerad rätt att få tillgång till sina personuppgifter samt viss information rörande behandlingen av dem. Den informationen framgår av detta dokument.

Rätt till rättelse Enligt artikel 16 i Dataskyddsförordningen har en registrerad rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt att komplettera ofullständiga personuppgifter

Rätt till radering Under vissa omständigheter har en registrerad enligt artikel 17 i Dataskyddsförordningen rätt att få sina personuppgifter raderade.

Rätt till begränsning av behandling Under vissa omständigheter har en registrerad enligt artikel 18 i Dataskyddsförordningen rätt att begränsa behandlingen som den ansvarige vidtar.

Rätt till dataportabilitet Enligt artikel 20 i Dataskyddsförordningen har en registrerad rätt att få ut sina personuppgifter (eller under vissa omständigheter få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Rätt att göra invändningar Enligt artikel 21 i Dataskyddsförordningen har en registrerad under vissa omständigheter rätt att invända mot behandling av personuppgifter. Detta gäller vid behandling med stöd av intresseavvägning. Om du har frågor avseende vår behandling av Personuppgifterna, kan du vända dig till info@kontain.se.  Om du anser att vi behandlar dina uppgifter felaktigt kan du klaga hos Datainspektionen, som kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.

Ring oss

Vill du hyra förråd? Eller har du frågor om våra tjänster? Ring oss så hjälper vi dig!

Mejla oss

Hör av dig till vår support och kundservice via e-post. Vi svarar alltid inom 24 timmar!

Vi är alltid tillgängliga för att svara på dina frågor. Kontakta oss via telefon, e-post eller chatten nere i högra hörnet av din webbläsare.

 

Kontain-logo-yellow-CMYK

Telefon:
08-24 1234

Kontain är medlemmar i Swedish Self Storage Association