Kontain - Drive-in Storage

Försäkringsskydd

Sammanfattning av vårt försäkringsskydd

Detta avsnitt gäller endast om du i Hyresavtalet har kryssat ”ja” till och därigenom instruerat oss att inkludera din magasinerade egendom i Kontains försäkringsarrangemang och att du har betalat angiven avgift. Var vänlig och läs noggrant igenom paragraf 10 i de Allmänna Bestämmelserna till Hyresavtalet. 

Hyresavtalets villkor stadgar att din magasinerade egendom måste vara försäkrad till sitt fulla värde och att försäkringsskyddet ska bibehållas under hela magasineringsperioden hos oss. Observera att vårt ansvar för faktisk fysisk förlust av eller skada på din magasinerade egendom är begränsad genom villkoren i det Hyresavtal som utgör en del av vårt avtal med dig, vilket gäller oberoende av om du instruerar oss att inkludera er magasinerade egendom i våra försäkringsarrangemang eller ej. 

FÖRUTSATT ATT DU INSTRUERAT OSS ATT INKLUDERA ER MAGASINERADE EGENDOM I FÖRETAGETS FÖRSÄKRINGSARRANGEMANG kommer vi säkerställa att vårt försäkringsskydd, som är Underwritten by Amica for AXA Versicherung AG and Others täcker fysisk förlust eller skada på din magasinerade egendom enligt sammanfattningen nedan. Notera dock att du som kund inte får någon självständig rätt att rikta krav direkt mot våra försäkringsgivare men att vi åtar oss att till dig vidarebefordra den försäkringsersättning vi får ut från våra försäkringsgivare avseende din magasinerade egendom. På begäran kan du inspektera försäkringspolicyn på vårt kontor. 

Som framgår av Avtalet och Allmänna Bestämmelser måste egendomen vara försäkrad till sitt fulla värde och försäkringsskyddet bibehållas under hela förvaringsperioden. Företaget kan inkludera fysisk förlust av och skada på kunds egendom i det försäkringsskydd som gäller inom ramen för företagets egna försäkringsarrangemang. En förutsättning är att kunden instruerat företaget att inkludera kunden i försäkringsarrangemanget. Kunds egendom omfattas av försäkringsskyddet först när avgift därför har erlagts. Närmare information om försäkringsskyddet följer nedan.

FÖRSÄKRINGSGIVARE 

Amica for AXA Versicherung AG and Others täcker fysisk förlust eller skada på din. 

TOTALT FÖRSÄKRAT BELOPP

Det vid var tid gällande fulla verkliga värdet av den magasinerade egendomen, såsom angivits i Hyresavtalet eller på annat sätt skriftligen meddelats oss. Försäkringsbeloppet får under inga omständigheter överstiga SEK 500,000 för en enskild kund, såvitt detta ej skriftligen har bekräftats av oss. Det totala försäkringsbeloppet kan höjas mot betalning av tilläggsavgift, förutsatt att detta i förväg godkänns av våra försäkringsgivare. 

FÖRSÄKRADE RISKER 

Fysisk förlust av eller skada på kunders magasinerade egendom orsakad av brand, blixtnedslag, explosion, jordbävning, flygplan som störtar eller delar från dessa som faller ned, storm, översvämning, rörledningar som spricker eller läcker, inträngning av vatten eller annan vätska, utifrånkommande mal, insekter eller skadedjur samt annan ohyra som kan påvisas komma från en extern källa, stöld som sker i samband med att någon med våld bryter sig in i eller ut ur byggnaden eller avdelningen, upplopp, strejk, civila oroligheter, skadegörelse och trafikolycka med fordon eller rullande materiel från spårtrafik. 

UNDERFÖRSÄKRING 

Det är ett villkor för försäkringen att försäkringsbeloppet motsvarar det fulla verkliga värdet av den egendom som vid var tid finns magasinerad. Om ni inte uppger er magasinerade egendoms fulla återanskaffningsvärde på Hyresavtalet eller till oss skriftligen på annat sätt, kommer vi, i händelse av skada, endast att ha rätt till ersättning från våra försäkringsgivare för den andel av skadan som det uppgivna värdet har i förhållande till er magasinerade egendoms totala återanskaffningsvärde. 

GRUNDVAL FÖR SKADEREGLERING 

En skada regleras genom återanskaffning, reparation och/eller ersättning enligt försäkringsgivarens beslut. För det fall ett föremål totalförstörs- eller skadas under denna försäkring ska skadan regleras genom återanskaffning av föremålet, förutsatt att detta föremål i stort sett är likvärdigt men inte bättre än det ursprungliga föremålet när det var nytt. 

Hemtextilier och kläder 

Vid skada som omfattar förlust av eller skada på hemtextilier och kläder tar försäkringsgivaren hänsyn till ålder, kvalitet, slitage och marknadsvärde för det förlorade eller skadade föremålet. 

Dokument 

Om skadeanmälan avser förlust av eller skada på dokument, ska regleringen utgå från skäliga kostnader för omtryckning och/eller skäliga kostnader för återutgivning och/eller rekonstruktion, i tillämpliga fall också utredning eller undersökning för utverkande av väsentlig information. 

KLAUSUL OM PAR OCH SATSER 

Om ett objekt ingår i ett par eller en set av objekt ska Försäkringsgivarna endast betala för de objekt som faktiskt har förlorats eller skadats. Försäkringsgivarna ersätter inte objekt som ingår i ett par eller en set av objekt och som inte har förlorats eller skadats. 

SJÄLVRISK 

Försäkringsgivarna betalar inte de första SEK 2,200 av varje enskild skadeanmälan per kund. 

TIDSFRIST FÖR SKADEANMÄLAN 

Skadeanmälan måste tillställas oss antingen vid tidpunkten för upptäckten av förlust av eller skada på er magasinerade egendom eller vid tidpunkten för avlägsnandet av er magasinerade egendom från anläggningen, beroende på vilken händelse som inträffar först. 

UNDANTAG 

Följande objekt omfattas inte av försäkringsskyddet: 

1. Sedlar, mynt, Bullion, Gärningar, obligationer, värdepapper och dylikt. 

2. Boskap, växter, sprängämnen och lättantändligt material. 

3. Smycken, armbandsur och ädelstenar, frimärken av alla slag med ett sammanlagt värde överstigande SEK 10,000. 

4. Pälsverk, konstverk, parfymer, mobiltelefoner, tobak, cigarrer, cigaretter, öl, vin, sprit o.d. med ett sammanlagt värde överstigande SEK 150,000. 

5. Elektronisk utrustning med ett värde överstigande totalt SEK 150,000. Med "elektronisk utrustning" avses alla konsument- och producentkapitalvaror för elektriska och elektroniska apparater och instrument inklusive men inte begränsat till radioapparater, televisionsmottagare, datorer, datormjukvara, hårddiskar, datachip, mikrochip, tryckta kretskort och dess komponenter, modem, monitorer, kameror, telefaxapparater, fotokopiatorer, videobandspelare, high fidelity-anläggningar, stereoanläggningar, CD-spelare, diktafoner och dylikt (tung elektrisk utrustning, t.ex. ställverk, turbiner och generatorer o.d., ska inte anses vara elektronik). 

6. Avskrivning efter reparation eller restaurering av en skadad artikel 

7. Förlust av elektroniskt registrerade data, utom kostnaden för tomma databärande medier. 

8. All egendom som du inte har tillstånd att förvara enligt villkoren i Hyresavtalet. 

9. Följder av krig, invasion, utländsk fiendes krigshandling (oavsett om krig har förklarats eller ej), inbördeskrig, uppror, revolution, revolt eller militär- eller statskupp eller beslagtagning eller nationalisering eller rekvisition eller förstörelse av eller skada på egendom genom regerings eller annan offentlig eller lokal myndighets åtgärd eller beslut. 

10. Följdskada eller indirekt skada till följd av skadeanmälan av förlust eller skada som härrör från en försäkrad risk. 

11. Förlust eller skada till följd av: 

a. joniserande strålning eller nedsmutsning genom radioaktivitet från kärnbränsle eller kärnavfall eller från förbränning av kärnbränsle, 

b. de radioaktiva, giftiga, explosiva eller andra farliga eller kontaminerande egenskaper hos kärnkraftsinstallation eller reaktor eller en kärnteknisk komponent till den, 

c. krigsvapen som använder kärnklyvning och/eller fusion eller annan likartad reaktion eller radioaktiv kraft eller materiel, 

d. radioaktiva, giftiga, explosiva eller andra farliga eller kontaminerande egenskaper hos all radioaktiv materia. Undantagen i detta avsnitt d) omfattar inte andra radioaktiva isotoper än kärnbränsle, när sådana isotoper iordningställs, fraktas, lagras eller används för kommersiella, jordbrukstekniska, medicinska, vetenskapliga eller andra fredliga syften. 

12. Förlust av eller skada från kemiskt, biologiskt, biokemiskt eller elektromagnetiskt vapen. Användande eller handhavande som ett medel för att tillfoga skada avseende datorsystem, datormjukvaruprogram, datavirus eller process eller annat elektroniskt system. 

13. Förlust av eller skada på er magasinerade egendom som direkt vållats av tryckvågor förorsakade av flygplan och andra flygande objekt som förflyttar sig med ljudets hastighet eller med överljudsfart. 

14. Förlust av eller skada på er magasinerade egendom, som vållats av eller som är följden av terrorismrelaterad(e) handling(ar) eller av person(er) som handlar av politiskt skäl. 

15. CYBER 

  • Uteslutande enligt paragraf 3 nedan, ska denna försäkring inte under några omständigheter täcka förlust, skada, ansvarsskyldighet eller kostnad som direkt eller indirekt orsakats eller som föranletts av eller som härrör från användning eller drift av dator, datorsystem, datorprogramvara, skadlig kod, datorvirus, datorprocess eller annat elektroniskt system som ett sätt att åsamka skada. 
  • Enligt de villkor, begränsningar och undantag i den försäkring som denna klausul är tillägg till, ska den ersättning som annars är återvinningsbar enligt denna inte påverkas av användning eller drift av dator, datorsystem, datorprogramvara, datorprocess eller annat elektroniskt system, om sådan användning eller drift inte är ett sätt att åsamka skada. 
  • Om denna klausul skrivs in i försäkringar som gäller för risker för krig, inbördeskrig, revolution, uppror, resning eller därav föranledda inbördes oroligheter, eller fientliga handlingar av eller mot krigförande makt, eller terrorism eller varje person som handlar av politiska skäl, ska paragraf 1 inte syfta till att undanta förluster (vilka annars skulle omfattas) som härrör från användning av dator, datorsystem eller datorprogramvara eller annat elektroniskt system i uppskjutnings- och/eller styrsystem och/eller avfyrningsmekanism för vapen eller missiler. 

16. SMITTSAM SJUKDOM 

  • alla förluster, ansvarsskyldigheter, kostnader eller utgifter som direkt härrör från överföring eller påstådd överföring av en smittsam sjukdom eller från rädsla för eller hot om en smittsam sjukdom; 
  • alla ansvarsskyldigheter, kostnader eller utgifter för att identifiera, sanera, dekontaminera, avlägsna, övervaka eller testa för en smittsam sjukdom; 
  • alla ansvarsskyldigheter eller förluster, kostnader eller utgifter som härrör från förlust av hyra, verksamhetsavbrott, marknadsförlust, försening eller annan indirekt ekonomisk förlust, oavsett hur den beskrivs, som ett resultat av en smittsam sjukdom eller rädsla för eller hot om en smittsam sjukdom. 

 

Såsom det används i detta åtagande innebär en smittsam sjukdom alla sjukdomar, kända eller okända, som kan överföras genom ett ämne eller en agent från en organism till en annan organism där: 

  • ämnet eller agenten omfattar, men inte är begränsad till virus, bakterie, parasit eller annan organism eller någon variant eller mutation av något av föregående, oavsett om det anses vara levande eller inte, och 
  • metoden för överföring, oavsett direkt eller indirekt, omfattar men är inte begränsad till mänsklig beröring eller kontakt, luftburen överföring, överföring via kroppsvätskor, överföring till eller från eller via ett fast objekt eller yta eller vätska eller gas, och 
  • sjukdomen, ämnet eller agenten kan, genom att agera på egen hand eller tillsammans med andra samsjukligheter, tillstånd, genetiska känsligheter eller med det mänskliga immunsystemet, orsaka dödsfall, sjukdom eller kroppsskada eller tillfälligt eller permanent funktionsnedsätta fysisk eller mental hälsa eller negativt påverka värdet för eller säker användning av egendom av något slag. 

Alla andra villkor, tillstånd och begränsningar av försäkringen förblir desamma. 

Ring oss

Vill du hyra förråd? Eller har du frågor om våra tjänster? Ring oss så hjälper vi dig!

Mejla oss

Hör av dig till vår support och kundservice via e-post. Vi svarar alltid inom 24 timmar!

Vi är alltid tillgängliga för att svara på dina frågor. Kontakta oss via telefon, e-post eller chatten nere i högra hörnet av din webbläsare.

 

Kontain-logo-yellow-CMYK

Telefon:
08-24 1234

Kontain är medlemmar i Swedish Self Storage Association